Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych przez Laboratorium

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.
Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zlecenia badania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ), a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją zlecenia badania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dodatkowe Państwa dane, których przetwarzanie nie jest konieczne dla zawarcia i realizacji zlecenia badania oraz nie wynika z obowiązku prawnego, mogą być również przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. wysyłając wiadomość e-mail na adres: akotus@cnbc.uw.edu.pl. Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania realizacji zlecenia badania, a po jej zakończeniu przez okres sześciu miesięcy w związku z realizacją zobowiązań prawnych związanych z realizacją zlecenia badania.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanym zleceniem badania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych . Dodatkowo Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską . Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych osobowych w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji zlecenia badania oraz spełnienia obowiązku prawnego w związku z realizacją zlecenia jest niezbędne. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
 3. https://www.privacyshield.gov