Nasza działalność komercyjna

Analityczne Centrum Eksperckie

Analityczne Centrum Eksperckie jest jednym z kilku laboratoriów Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1525). Doświadczony personel i odpowiednie zaplecze sprzętowe zapewniają sprawną realizację zleceń i ważność wyników pomiarów. Laboratorium spełnia wymagania systemowe oraz techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Działalność akredytowana Analitycznego Centrum Eksperckiego obejmuje:

Analityczne Centrum Eksperckie posiada w swojej ofercie akredytowane badania ponad 600 pestycydów w żywności oraz produktach rolnych z wykorzystaniem metody wielozwiązkowej (tzw. „multi”) technikami wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS) oraz chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS).

Metody pojedyncze

Nasze laboratorium specjalizuje się również w wymagających analizach pestycydów polarnych metodami pojedynczymi techniką HPLC-MS/MS. Do oznaczanych związków należą miedzy innymi:

  • glifosat i kation trimetylosulfoniowy,
  • etefon,
  • fosetyl i kwas fosfonowy,
  • mepikwat i chloromekwat,
  • chlorany i nadchlorany,
  • jon bromkowy,
  • glufosynat z metabolitami,
  • parakwat i dikwat.
Zakres elastyczny akredytacji

Analityczne Centrum Eksperckie posiada elastyczny zakres akredytacji, który obejmuje analizę pozostałości pestycydów techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas HPLC-MS/MS oraz analizę pozostałości metali w żywności techniką spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-MS.

Nasi eksperci nieustannie pracują nad poszerzaniem oferty.